ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหนองบัวเเดงวิทยาด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป เวลา 18.00-08.00 ของทุกวัน
การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ตารางการมาเรียน On-site เดือนกุมภาพันธ์ 2565
QR Code ช่องทางการจัดการเรียนการสอน ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียน
หนังสือคำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 155/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 12 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 189/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 12 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 184/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 12 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 182/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 05 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 171/2565 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 04 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 146 / 2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการและปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 04 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 131/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาคารเรียนและอาคารประกอบ 12565 04 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 132/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินระดับ OBECQA 04 ก.ค. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ