ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่งกรรมการ

ตัวแทน

1

นายธีระ มวลชัยภูมิ  

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

นายสมยศ  สมบัติมี

รองประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นาสหพร  พูนประสิทธิ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

นางธนพร  คำมีอ่อน

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นางพรพิมล   คำบุรี

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นางณัฐกานต์  ศรีหาวัฒน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7

ร.ต.ต.ชัยศิลป์  ฦาชา

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

พระครูรัตตปทุมคณารักษ์

กรรมการ

พระภิกษุสงฆ์

9

พระครูสุวรรณจันทรังษี

กรรมการ

พระภิกษุสงฆ์

10

นายกวินกน  รัตนปทุม

กรรมการ

ผู้ปกครอง

11

นายมณเฑียร กันตะวงศ์

กรรมการ

ตัวแทนครู

12

นางอภิญญา  ธงเฉลิม

กรรมการ

ตัวแทนศิษย์เก่า

13

นายศุภฤกษ์ รัตนโชติเรืองสุข

กรรมการ

ตัวแทนองค์กรชุมชน

14

นายสุดใจ  สาลีลาด

กรรมการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15

นายชัยรัตน์ เจริญสุข

เลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน