ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม