ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลูกจ้างชั่วคราว