ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 171443
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 171670
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 171755
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 171702
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งสอน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.37 KB 170937
เอกสารหมายเลข2_โครงสร้างรายวิชา(สอนทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 171374
เอกสารหมายเลข1 บันทึกข้อความที่21-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 171395
รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2562 171643
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 171648
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 171650
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 171419
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 171411
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 171551
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 171502
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 171426
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 171616
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 171433
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 171419
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 171396
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 171387
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 171531
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 171885
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 171702
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 171576
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 171548
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 171579
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 171618
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 171515
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 171478
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 172127
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 171444
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 171690
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 171526
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 171932
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ปฏิทินเรื่องแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีและเเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 347.23 KB 171296
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.21 KB 171469
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 171349
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.96 KB 171660
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 171533
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 171495
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 171432
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 171447
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 171494
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 171786
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 171682
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.25 KB 171483
SAR ปีการศึกษา 2561 171545
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 171549
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 171533
กลุ่มบริหารงานงบประมาน
โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 155.05 KB 171340
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 171383
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.03 KB 171394
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 171513
กลุ่มงานธุรการ
แบบฟอร์ม แบบหนังสือที่ถูกต้อง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 171356
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 171394