ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 223
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.76 KB 301
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 281
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 221
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.84 KB 293
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 85
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 111
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 55
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 54
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 98
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 99
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 66
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 127
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 78
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 65
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 49
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 50
คำสั่งสอบปลายภาค 2/60 Word Document ขนาดไฟล์ 134.44 KB 136
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 136
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 340
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 224
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 156
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 162
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 194
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 216
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 161
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 122
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 633
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 65
คำสั่งสอบกลางภาค 2-60 ลงวันที่ 25-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.19 KB 119
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 238
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 170
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 377
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 75
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 120
แบบฟอร์มID-Plan RAR Archive ขนาดไฟล์ 89.16 KB 144
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR) 13-02-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 273
ปกแบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 13-02-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 24.85 KB 137
แบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 13-02-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.14 KB 129
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 84
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 104
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 113
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 130
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 208
งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 96
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 58
กลุ่มบริหารงานงบประมาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (อัพเดท) RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.37 KB 120