ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 28
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 252
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.76 KB 357
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 328
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 14.67 KB 29
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 280
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 175
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 183
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 76
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 71
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 155
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 137
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 80
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 154
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 97
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 77
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 63
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 58
คำสั่งสอบปลายภาค 2/60 Word Document ขนาดไฟล์ 134.44 KB 160
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 164
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 425
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 277
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 179
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 188
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 230
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 260
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 171
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 140
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 709
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 87
คำสั่งสอบกลางภาค 2-60 ลงวันที่ 25-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.19 KB 145
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 311
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 193
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 474
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.96 KB 118
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 154
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 145
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 93
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 114
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 139
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 274
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 234
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.25 KB 48
SAR ปีการศึกษา 2561 53
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 164
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 92
กลุ่มบริหารงานงบประมาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (อัพเดท) RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.37 KB 177