ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 166
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.76 KB 202
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 205
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 152
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.84 KB 189
กลุ่มบริหารวิชาการ
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 8
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 7
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 30
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 51
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 26
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 53
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 38
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 21
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 14
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 14
คำสั่งสอบปลายภาค 2/60 Word Document ขนาดไฟล์ 134.44 KB 94
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 96
รายชื่อนักเรียนที่ต้องพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 104
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 245
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 159
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 115
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 107
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 129
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 147
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 119
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 87
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 561
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 25
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อัพเดท 25-05-61) RAR Archive ขนาดไฟล์ 921.57 KB 84
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 243.72 KB 28
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218.79 KB 29
คำสั่งสอบกลางภาค 2-60 ลงวันที่ 25-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.19 KB 73
รายชื่อนักเรียน 10 พ.ย.60 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.05 MB 151
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 154
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 117
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 275
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 67
แบบฟอร์มID-Plan RAR Archive ขนาดไฟล์ 89.16 KB 85
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR) 13-02-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 194
ปกแบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 13-02-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 24.85 KB 87
แบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 13-02-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.14 KB 83
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 45
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 70
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 75
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 78
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 163
งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 17
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 9