ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 178
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.76 KB 236
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 233
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 174
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.84 KB 231
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 29
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 63
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 17
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 19
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 50
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 60
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 31
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 72
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 43
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 26
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 15
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 16
คำสั่งสอบปลายภาค 2/60 Word Document ขนาดไฟล์ 134.44 KB 100
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 105
รายชื่อนักเรียนที่ต้องพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 109
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 268
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 167
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 118
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 114
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 138
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 162
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 121
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 88
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 572
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 30
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อัพเดท 25-05-61) RAR Archive ขนาดไฟล์ 921.57 KB 114
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 243.72 KB 32
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218.79 KB 31
คำสั่งสอบกลางภาค 2-60 ลงวันที่ 25-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.19 KB 79
รายชื่อนักเรียน 10 พ.ย.60 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.05 MB 161
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 173
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 127
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 307
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 38
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 83
แบบฟอร์มID-Plan RAR Archive ขนาดไฟล์ 89.16 KB 102
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR) 13-02-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 231
ปกแบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 13-02-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 24.85 KB 96
แบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 13-02-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.14 KB 93
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 47
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 74
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 79
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 93
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 172
งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 40
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 18
กลุ่มบริหารงานงบประมาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 91.43 KB 3