ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 18
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 240
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.76 KB 334
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 312
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัย Word Document ขนาดไฟล์ 14.67 KB 4
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 272
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 135
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 164
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 71
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 68
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 138
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 116
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 75
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 145
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 93
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 74
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 59
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 55
คำสั่งสอบปลายภาค 2/60 Word Document ขนาดไฟล์ 134.44 KB 153
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 154
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 411
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 268
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 176
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 177
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 213
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 242
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 167
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 134
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 683
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 83
คำสั่งสอบกลางภาค 2-60 ลงวันที่ 25-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.19 KB 132
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 283
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 184
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 436
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.96 KB 75
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 106
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 137
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 89
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 111
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 122
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 159
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 219
งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR ปีการศึกษา 2561 17
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 137
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 83
กลุ่มบริหารงานงบประมาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (อัพเดท) RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.37 KB 166