ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 143
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.76 KB 173
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 143
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.16 MB 218
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 134
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.84 KB 167
กลุ่มบริหารวิชาการ
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 26
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 16
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 8
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 9
คำสั่งสอบปลายภาค 2/60 Word Document ขนาดไฟล์ 134.44 KB 77
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 88
รายชื่อนักเรียนที่ต้องพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 18.74 KB 98
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 230
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 150
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 109
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 87
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 103
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 113
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 81
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 73
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 471
กลุ่มงานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (อัพเดท 25-05-61) RAR Archive ขนาดไฟล์ 921.57 KB 3
รายชื่อนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 243.72 KB 19
รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 218.79 KB 17
คำสั่งสอบกลางภาค 2-60 ลงวันที่ 25-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.19 KB 51
รายชื่อนักเรียน 10 พ.ย.60 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.05 MB 138
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 106
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 100
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 220
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR) 13-02-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 275.5 KB 180
ปกแบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 13-02-2561 Word Document ขนาดไฟล์ 24.85 KB 78
แบบประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 13-02-2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 64.14 KB 71
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 36
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 58
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 67
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 137