ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบฟอร์มเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 116
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 357
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.76 KB 477
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 433
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 96.57 KB 183
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 355
กลุ่มบริหารวิชาการ
เอกสารหมายเลข2_โครงสร้างรายวิชา(สอนทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 52
เอกสารหมายเลข1 บันทึกข้อความที่21-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 54
รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2562 261
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 315
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 320
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 106
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 97
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 226
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 186
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 114
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 205
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 123
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 105
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 87
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 81
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 215
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 549
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 352
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 250
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 232
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 268
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 298
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 199
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 169
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 795
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 126
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 369
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 213
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 615
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.21 KB 18
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 4
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.96 KB 306
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 208
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 180
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 116
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 133
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 178
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 386
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 326
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.25 KB 143
SAR ปีการศึกษา 2561 224
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 235
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 166
กลุ่มบริหารงานงบประมาน
โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 155.05 KB 4
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 57
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.03 KB 46
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 148
กลุ่มงานธุรการ
แบบฟอร์ม แบบหนังสือที่ถูกต้อง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 47
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 70