ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 234
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 11.76 KB 320
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 296
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 264
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 508.84 KB 329
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 114
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 143
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 66
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 66
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 120
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 104
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 71
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 133
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 89
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 70
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 55
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 52
คำสั่งสอบปลายภาค 2/60 Word Document ขนาดไฟล์ 134.44 KB 142
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 150
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 398
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 258
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 173
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 170
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 204
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 223
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 164
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 130
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 645
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 78
คำสั่งสอบกลางภาค 2-60 ลงวันที่ 25-12-2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 462.19 KB 126
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 265
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 181
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 409
กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.96 KB 62
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 86
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 127
แบบฟอร์มID-Plan RAR Archive ขนาดไฟล์ 89.16 KB 151
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 86
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 107
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 117
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 140
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 212
งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 117
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 69
กลุ่มบริหารงานงบประมาน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 (อัพเดท) RAR Archive ขนาดไฟล์ 92.37 KB 148