ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกานต์พิชชา เพชรประไพ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0935494474
อีเมล์ : Karnpitcha2507@gmail.com
ที่อยู่ :
เลขที่. 79 หมู่ที่. 12. ถนนประชาสุขสันต์. ต.หนองบัว แดง. อ.หนองบัวแดง. จ.ชัยภูมิ. 36210
เครื่องราช : ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล