ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไพวัลย์ คงโนนกอก
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์ประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ : 0870158496
อีเมล์ : paiwan.k@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
178 ม.3 ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 36210
เครื่องราช : ทวีตริยาภรณ์มงกฎไทย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2545 วิทยาศาสตร์บัญฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2558 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2553-2556 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา ครูผู้ช่วย - ครู คศ.1
2556-2559 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ครู คศ.1 - ครู คศ.2
2560 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล