ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : จิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0801582440
อีเมล์ : iamjj.k@gmail.com
ที่อยู่ :
92/3 หมู่ 1 ต.บ้านเดื่อ
เครื่องราช : ท.ม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
27 ธันวาคม 2548 - 31 พฤษภาคม 2555 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ครูผู้ช่วย - ครู คศ.1
1 มิถุนายน 2555 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ครู คศ.1 - คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล