ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธนวิทย์ พิบูลย์สังข์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2561 ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล