ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายปิยวัฒน์ ประดับวงศ์
ฝึกสอน

นางสาววนิดา ตันชัยฤทธิกุล
ฝึกสอน

นางสาวจันทร์จิรา ประดับคำ (คณิต)
สังเกตการสอน

นางสาวศิริยาภรณ์ ใจดี
สังเกตการสอน

นายชาญณรงค์ ประดับคำ
สังเกตการสอน