ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระเทคโนโลยี

นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระเทคโนโลยี

จิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นางสาวลัดดาวัลย์ ทัพเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นายวัชรินทร์ ไมตรีแพน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายพิชัย วิเวกรัมย์

นายปริญทร ทิพย์สมบัติ