ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระเทคโนโลยี

นายวัชรินทร์ ไมตรีแพน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวดวงแก้ว ประสานศักดิ์
ครู คศ.2

จิตรานันท์ เกิ้นโนนกอก
ครู คศ.2

นายพิชัย วิเวกรัมย์
ครู คศ.1

นายปริญทร ทิพย์สมบัติ
ครู คศ.1

นายภูชิต วงษ์สูงเนิน
พนักงานราชการ