ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

ตำบลหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

 

          โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2515  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมประเภทสหศึกษา  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดใหม่ชัยมงคล  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  และยังไม่มีครูประจำการ  ทางอำเภอได้สั่งให้นายจรูญ  จรเจริญ  ศึกษาธิการอำเภอหนองบัวแดง  เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ต่อมากรมสามัญศึกษาได้ส่งนางสาวปิยนันท์  ศิลปะอนันต์  มาเป็นครูประจำการ  และอำเภอได้สั่งให้นายอ่อนสี  บุราณ  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงมาช่วยสอน

 

          นอกจากนี้ในการเรียนการสอนเทอมกลาง  ได้รับความร่วมมือหลายฝ่าย  ได้แก่นางสุมาลี  ดังโพนทอง  พัฒนาการอำเภอช่วยสอนวิชาการเกษตร  นายปราโมทย์  ขวัญชัยรัตนภูมิ  ครูโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน  สอนวิชาสังคมศึกษา  และเจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยมงคล  ช่วยสอนวิชาศีลธรรม  ผู้ปกครองนักเรียนโดยการนำของนายไพบูลย์  สมัตถะ  นายหวัน  กิ่งแก้ว  นายที  หินเมืองเก่า  นายชาตรี  นราพล  และนายถวัลย์  บุสดีวรรณ  ได้จัดหาให้มีโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน  24  ชุด  โต๊ะครู  ชุด  กระดานดำ  แผ่น และส้วมนักเรียนจำนวน  หลัง  และวันที่  17  พฤศจิกายน  2515  นายคณิต  ภิรมย์ไกรภักดิ์  ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล  เดินทางมาช่วยราชการที่โรงเรียน  และวันที่  พฤศจิกายน  2516  กรมสามัญศึกษาได้สั่งให้นายทอง  พิมพ์สมาน  มาดำรงตำแหน่ง  ครูใหญ่

17  พฤษภาคม  2516  ย้ายสถานที่เรียนมาเรียน  ณ  สถานที่ปัจจุบัน  ซึ่งตั้งอยู่เยื้องที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง  ถนนศุภวงศ์รำลึก  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ

 

ปีการศึกษา  2526กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปีการศึกษา  2546โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  รอบแรก 

เมื่อวันที่  16-18  กรกฎาคม  2546  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ  สมศ.  (ผ่านและในปีเดียวกันนี้  โรงเรียนได้รับเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในเขตอำเภอหนองบัวแดงในโครงการอำเภอ  โรงเรียนในฝัน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  2548โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  ได้รับเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี  พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2549  เป็นโรงเรียนต้นแบบในโครงการ  อำเภอ  โรงเรียนในฝัน  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา  2549โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  รอบสอง  เมื่อวันที่  13,14 และ 17  กรกฎาคม  2549  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพของ  สมศ.  (ผ่าน)

ปีการศึกษา  2552โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

ที่ตั้งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา

 

เลขที่375  หมู่ที่  ถนนศุภวงศ์รำลึก  ตำบลหนองบัวแดง  อำเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูมิ  36210

โทรศัพท์  044-872827

โทรสาร  044-872418

Website :www.nw.ac.th

 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    เขต   30      (ชัยภูมิเขตตรวจราชการที่  13

พื้นที่54  ไร่  74  ตารางงาน

อาณาเขต

ทิศเหนือ  ติดกับตลาดสดเทศบาล  ตำบลหนองบัวแดง  และสถานีขนส่งโดยสารประจำทาง

ทิศตะวันออก  ติดกับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง

ทิศใต้  ติดกับชุมชนบ้านหลวงศิริ

 

ทิศตะวันตก  ติดกับสถานีตำรวจภูธร  และที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.33 KB