ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศมาตรการและควบคุมสถานการณ์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 22) 16 เม.ย. 64
ประกาศแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 31) 08 เม.ย. 64
แจ้งการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 53) 07 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 99) 02 เม.ย. 64
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยเอกสารรับสมัคร (อ่าน 157) 18 มี.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 213) 02 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง เปิดเรียนปกติ ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 (อ่าน 182) 10 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3 (อ่าน 233) 24 ธ.ค. 63
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี (อ่าน 340) 09 ต.ค. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 2562 (อ่าน 53) 14 ก.ย. 63
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา สพม.30 ได้รับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ (อ่าน 62) 20 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช (อ่าน 385) 13 ส.ค. 63
แผนปฏิบัติการห้องเรียนพิเศษ ปี 2562 (อ่าน 69) 07 ส.ค. 63
โครงการนโยบาย เรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 51) 07 ส.ค. 63
รายงานการประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ) ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 594) 23 ก.ค. 63
โครงการแผนปฏิบัติการ 2563 (อ่าน 63) 20 ก.ค. 63
เอกสารเยี่ยมบ้าน 63 อัพเดท 08/07/63 (อ่าน 404) 08 ก.ค. 63
แบบฟอร์ม โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 435) 30 มิ.ย. 63
ตารางเรียนนักเรียน 1/2563 (อ่าน 959) 29 มิ.ย. 63
ขอเชิญ นักเรียนและผู้ปกครอง ม.1และ ม.4 มาประชุม (อ่าน 399) 26 มิ.ย. 63
เปิดรับสมัครแม่ค้าโรงอาหารวันที่ 22-23 มิย 63 (อ่าน 441) 19 มิ.ย. 63
เลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 426) 18 มิ.ย. 63
เลขประจำตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 632) 18 มิ.ย. 63
ตารางสอนออนไลน์ ทุกระดับชั้น (อ่าน 855) 16 พ.ค. 63
ประกาศ เลื่อน ..การส่งระเบียนแสดงผลการเรียน(ปฟ.1) นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4(SMP,IEP) ปีการศ (อ่าน 877) 10 เม.ย. 63
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประกาศ เลื่อน การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1343) 18 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มขั้น (I (อ่าน 863) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - (อ่าน 774) 12 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1338) 11 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม 4 (อ่าน 1014) 04 มี.ค. 63
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 549) 21 ก.พ. 63
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 571) 21 ก.พ. 63
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 (อ่าน 403) 26 ธ.ค. 62
แบบฟอร์มรายงานการวิจัยในชั้นเรียน (อ่าน 851) 03 ก.ย. 62
การนำ dlit ไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ (อ่าน 164) 30 ก.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นคณะกรรมการและปฏิบัติการสอน (อ่าน 1298) 03 ก.ค. 62
แบบฟอร์มหัวข้อวิจัย (อ่าน 936) 24 มิ.ย. 62
แบบฟอร์ม โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 1069) 07 พ.ค. 62
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 771) 02 พ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1159) 07 เม.ย. 62