ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

               

                                 เพลงประจำโรงเรียน

               เลิศล้ำแดงขาวพราวสง่า  หนองบัวแดงวิทยาสง่าไพศาล

    ขยัน ประหยัด พัฒนา  ยั่งยืนนาน  สามัคคี  มุ่งมั่น  มีวินัย

    ใฝ่เรียน ใฝ่รู้  รักความก้าวหน้า      การกีฬาเกริกไกรทุกสมัย

    คุณธรรมเด่นล้ำงามกว่าใคร         สถาบันร่มรื่นใจไม้งดงาม

               จับมือ  กันมั่น                พร้อมกัน  สู้มั่นฟันฝ่า

     เชิดชูเกียรติประวัติวัฒนา            ให้ประชาลือชื่อคือหนองบัวแดง