กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอังค์ริสา ช่างหล่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสังคม สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

นายวันชัย คงสมบูรณ์
ครู คศ.3

นางลำดวน แสงวิหค
ครู คศ.3

นางสุภาวดี กุศลคุ้ม
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ ค้ำยาง
ครู คศ.3

นางสาวสุวิมล เคลือบคณโท
ครู คศ.1

นางสาวธนาภรณ์ เป็นสำราญ
ครู คศ.1

นายเฉลิมเกียรติ ผานาค
ครู คศ.1

นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์
ครู คศ.1

นายธนากร แฟงชัยภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวปวริศา หาทอง
ครู คศ.1

นายกฤตชนะชัย วันละพุธ
ครู คศ.1

นางพนัชกร พลประเสริฐ
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี กุลแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธยาน์ ธงภักดิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเกศราพร ชาดง
ครูผู้ช่วย

นายเนติพงษ์ สุนย์ทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวศศิพิมพ์ เทพโมง
ครูผู้ช่วย

นายสิงหา อ่อนทำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง
ครูอัตราจ้าง