ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอังค์ริสา ช่างหล่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุภาวดี กุศลคุ้ม
ครู คศ.3

นายสังคม สุขสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางลำดวน แสงวิหค
ครู คศ.3

นางพรทิพย์ ค้ำยาง
ครู คศ.3

นายศรเพชร งานยางหวาย
ครู คศ.3

นางสาวบังอร จอกนาค
ครู คศ.2

นางสาวสุวิมล เคลือบคณโท
ครู คศ.1

นางสาวธนาภรณ์ เป็นสำราญ
ครู คศ.1

นายเฉลิมเกียรติ ผานาค
ครู คศ.1

นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์
ครู คศ.1

นายธนากร แฟงชัยภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวปวริศา หาทอง
ครู คศ.1

นายกฤตชนะชัย วันละพุธ
ครู คศ.1