ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอังค์ริสา ช่างหล่อ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวฐิตาปัณณ์ แซ่ตั้ง

นางสุภาวดี กุศลคุ้ม

นางลักษมี บุตรจันทร์

นายสังคม สุขสวัสดิ์

นางลำดวน แสงวิหค

นางพรทิพย์ ค้ำยาง

นายศรเพชร งานยางหวาย

นางสาวบังอร จอกนาค

นางสาวสุวิมล เคลือบคณโท

นางสาวธนาภรณ์ เป็นสำราญ

นายเฉลิมเกียรติ ผานาค

นายจักรกฤษณ์ ต่อพันธ์

นายธนากร แฟงชัยภูมิ

นางสาวปวริศา หาทอง

นายกฤตชนะชัย วันละพุธ

นางภควรรณ พรมเมตตา

นางสาวศิรินทิพย์ มูลสาร

นางสาวจันทร์ธิมา ดงวัง

นางสาวอุมาภรณ์ ธรรมกุล