ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกานต์พิชชา เพชรประไพ
ครู คศ.3

นายมณเฑียร กันตะวงศ์

นางพิมภา หงไธสงค์

นางสาวศรีวัย กัณหาไธสง

นางสาวศิริรัตน์ ชาวสำราญ

นางกันยาวีร์ ตั้งพงษ์

นางอมรรัตน์ เกษมใจ

นางสาวนภัสวรรณ์ ศรีอริยะเมธ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นายเรืองศักดิ์ ชาญสูงเนิน

นางสาวธนัญญา การประกอบ

นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย

นางสาวอุษา วงษาสม

นางสาวอัญชลี ขุนแก้ว

นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ

นางวิไลลักษณ์ แสนสะอาด

นางสาวโศรยา มาณะศิลป์

นายสุริยะ คุณวันดี

นางสาวชุลีรัตน์ พันธุ์ยาง

นางสาวศศิประภา ผันกลาง

นางสาวพนิดา กระทุ่มนอก

นายไพวัลย์ คงโนนกอก

นางสาววิชุลดา พรมเดื่อ

นางสาวนิภาพร เกตุเขียว

นายวีระพล ศรีสะอาด

นายอดิศร ศรีลาพัฒน์

นางสาวนุชนาถ เจริญชีพ

นายเกรียงไกร เอ็งโอภาสนันท์

นายสมศักดิ์ กองพล

นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์

นางสาวสุภาพร แสนแก้ว