ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุริยะ คุณวันดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางกานต์พิชชา เพชรประไพ
ครู คศ.3

นายมณเฑียร กันตะวงศ์
ครู คศ.3

นางพิมภา หงไธสงค์
ครู คศ.3

นายจักรกฤษณ์ วงษ์วิทยานันท์
ครู คศ.3

นางสาวศรีวัย กัณหาไธสง
ครู คศ.3

นางสาวศิริรัตน์ ชาวสำราญ
ครู คศ.2

นางสาวนภัสวรรณ์ ศรีอริยะเมธ
ครู คศ.3

นายเรืองศักดิ์ ชาญสูงเนิน
ครู คศ.2

นางสาวธนัญญา การประกอบ
ครู คศ.3

นางสาวพรทิวา ปลัดศรีช่วย
ครู คศ.3

นางสาวอุษา วงษาสม
ครู คศ.3

นางสาวอัญชลี ขุนแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวอัมพิกา อินบ้านผือ
ครู คศ.2

นางวิไลลักษณ์ แสนสะอาด
ครู คศ.2

นางสาวชุลีรัตน์ พันธุ์ยาง
ครู คศ.3

นางสาวอำพร วิชาชัย
ครู คศ.1

นางสาวศศิประภา ผันกลาง
ครู คศ.1

นางสาววิชุลดา พรมเดื่อ
ครู คศ.1

นายวีระพล ศรีสะอาด
ครู คศ.1

นางสาวนิภาพร เกตุเขียว
ครู คศ.1

นางสาวนุชนาถ เจริญชีพ
ครู คศ.1

นายเกรียงไกร เอ็งโอภาสนันท์
ครู คศ.1

นายอดิศร ศรีลาพัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ บุญชาติ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาลักษณ์ หอมวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวมัชฌิมา บุตรโต
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ แสนดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวดาริน อินทโชติ
ครูผู้ช่วย

นายสมศักดิ์ กองพล
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาพร แสนแก้ว
พนักงานราชการ