ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนหนองบัวเเดงวิทยาด้วยความยินดียิ่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว 23 ต.ค. 65
ประกวดราคาจ้างจ้างครูต่างชาติจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับห้องเรียนปกติ... 21 ก.ย. 65
หนังสือคำสั่งโรงเรียน
คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ 547/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 06 ก.พ. 66
คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ 546/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 06 ก.พ. 66
คำสั่งที่ 155/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ 12 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 189/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 12 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 184/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนรูปแบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2565 12 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 182/2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 05 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 171/2565 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 04 ก.ค. 65
คำสั่งที่ 146 / 2565 เรื่องแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นคณะกรรมการและปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 04 ก.ค. 65
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ
การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ตารางการมาเรียน On-site เดือนกุมภาพันธ์ 2565
QR Code ช่องทางการจัดการเรียนการสอน ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2564
แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับนักเรียน