ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 18763
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.18 KB 68685
แบบฟอร์มเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 310368
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 310610
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 310698
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 310692
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 549.82 KB 62429
คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ Pre-ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.78 KB 115227
คำสั่งปฏิบัติการสอน 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.98 KB 121827
คำสั่งปฏิบัติการสอน 1-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.88 KB 121795
คำสังปฏิบัติการสอน 2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.72 KB 121937
คำสั่งสอน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.37 KB 309968
เอกสารหมายเลข2_โครงสร้างรายวิชา(สอนทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 310290
เอกสารหมายเลข1 บันทึกข้อความที่21-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 310329
รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2562 310643
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 310606
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 310579
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 310326
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 310309
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 310511
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 310427
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 310331
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 311901
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 310341
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 310326
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 310308
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 310295
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 310435
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 310839
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 310640
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 310487
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 310461
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 310491
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 310547
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 310424
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 310382
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 311102
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 310381
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 310607
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 310429
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 310855
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบฟอร์มและวิธีการจัดทำ ID plan 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 191.71 KB 16260
ปฏิทินเรื่องแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีและเเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 347.23 KB 310218
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.21 KB 310499
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 310312
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.96 KB 310625
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 310567
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 310400
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 310339
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 310347
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 310407
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 310722
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 310610
งานประกันคุณภาพการศึกษา
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.25 KB 310426
SAR ปีการศึกษา 2561 310512
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 310472
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 310509
กลุ่มบริหารงานงบประมาน
โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 155.05 KB 310273
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 310314
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.03 KB 310328
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 310463
กลุ่มงานธุรการ
แบบฟอร์ม แบบหนังสือที่ถูกต้อง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 310275
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 310321