ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 85246
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.18 KB 85040
แบบฟอร์มเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 84901
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 85065
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 85107
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 85115
กลุ่มบริหารวิชาการ
บันทึกข้อความ..รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 57953
บันทึกข้อความ..ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 57953
บันทึกข้อความ..ขออนุญาตใช้เอกสารวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 57950
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 549.82 KB 85265
คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ Pre-ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.78 KB 85065
คำสั่งปฏิบัติการสอน 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.98 KB 85130
คำสั่งปฏิบัติการสอน 1-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.88 KB 84948
คำสังปฏิบัติการสอน 2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.72 KB 85054
คำสั่งสอน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.37 KB 85214
เอกสารหมายเลข2_โครงสร้างรายวิชา(สอนทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 85194
เอกสารหมายเลข1 บันทึกข้อความที่21-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 85265
รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2562 84950
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 85026
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 84904
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 85308
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 85187
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 85307
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 85187
ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 84989
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 86073
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 85151
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 85036
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 85207
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 85167
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 85262
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 84976
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 85053
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 85287
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 85070
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 84987
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 85249
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 84973
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 85323
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 85366
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 84969
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 84963
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 85225
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 85209
กลุ่มบริหารงานบุคคล
คำสั่ง PLC และแบบฟอร์มการบันทึก PLC ปีการศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 168.14 KB 70186
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการกำหนดชัวโมงการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.33 KB 84082
แบบฟอร์มและวิธีการจัดทำ ID plan 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 192.56 KB 85387
ปฏิทินเรื่องแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีและเเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 347.23 KB 85038
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.21 KB 85221
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 85020
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.96 KB 84954
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 85003
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 85012
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 84963
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 84930
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 85161
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 84926
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 85311
งานประกันคุณภาพการศึกษา
SAR ปีการศึกษา 2563 67734
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.25 KB 84899
SAR ปีการศึกษา 2561 85304
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 85165
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 85049
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 64791
แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 64800
ตัวอย่าง รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.75 KB 64763
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.43 KB 64748
โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 155.05 KB 85238
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 85257
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.03 KB 85143
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 85250
กลุ่มงานธุรการ
แบบฟอร์ม แบบหนังสือที่ถูกต้อง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 85088
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 85170