ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 139338
คำสังแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 814.18 KB 139113
แบบฟอร์มเรียนฟรี Word Document ขนาดไฟล์ 41.88 KB 138976
รูปแบบแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง RAR Archive ขนาดไฟล์ 26.86 KB 139137
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.71 MB 139189
แบบฟอร์ม
การเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการอย่างง่าย RAR Archive ขนาดไฟล์ 17.58 KB 139211
กลุ่มบริหารวิชาการ
คำสั่งสอน 1-65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 576.71 KB 13352
>รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565 15998
คำสั่งรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปี 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 249.19 KB 49454
คำสั่งสอน 2-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 483.2 KB 49466
คำสั่งสอนปฏิบัติการสอน 1-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 864.96 KB 49433
บันทึกข้อความ..รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1-64 Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 112184
บันทึกข้อความ..ขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 93.5 KB 112079
บันทึกข้อความ..ขออนุญาตใช้เอกสารวิเคราะห์หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 92 KB 112067
แบบฟอร์มรายงานวิจัยในชั้นเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 549.82 KB 139351
คำสั่งโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ที่ 32/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบ Pre-ONET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.78 KB 139136
คำสั่งปฏิบัติการสอน 2-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.98 KB 139201
คำสั่งปฏิบัติการสอน 1-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 735.88 KB 139013
คำสังปฏิบัติการสอน 2-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 806.72 KB 139135
คำสั่งสอน 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 813.37 KB 139322
เอกสารหมายเลข2_โครงสร้างรายวิชา(สอนทางไกล) Word Document ขนาดไฟล์ 14.92 KB 139258
เอกสารหมายเลข1 บันทึกข้อความที่21-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 68.66 KB 139329
>รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ 2/2562 139025
คำสั่งสอน 1/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.64 KB 139098
รายงานผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 516.32 KB 138977
SbjStatbySchool_2560_M6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.19 KB 139376
SbjStatbySchool_2560_M3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.05 KB 139250
>ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2561 139401
>ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2560 139253
>ตารางสอน ปีกาารศึกษา 2559 139064
PPT ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Unkown Document ขนาดไฟล์ 805.12 KB 140674
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.02 KB 139216
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.34 KB 139101
ผล (O-NET) ม.6 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.01 KB 139271
ผล (O-NET) ม.3 ปี 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.28 KB 139229
Report-GPA. Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 910.77 KB 139334
รายงานผลสัมฤทธิ์-ครูคนเดียว-2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 518.5 KB 139075
ส่วนหน้ารายงาน Word Document ขนาดไฟล์ 86.29 KB 139143
สรุปปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน Word Document ขนาดไฟล์ 16.99 KB 139365
หมวดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 139146
ตัวอย่างลดเวลาเรียน 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 146.91 KB 139054
แผนการจัดการเรียนรู้ 7-11-60 Word Document ขนาดไฟล์ 21.91 KB 139321
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 139039
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 4.31 MB 139386
รูปแบบแผน กำหนดการสอน วิเคราะห์หลักสูตร RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.55 MB 139454
กลุ่มงานทะเบียน
คำสั่งสอบกลางภาค 1-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 548.89 KB 139034
กระดาษคำตอบ 40 ข้อ แก้ตามโรงเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 223.13 KB 139034
กระดาษคำตอบ 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 75.2 KB 139288
กระดาษคำตอบ RAR Archive ขนาดไฟล์ 279.73 KB 139275
กลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Self Assessment Report : SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 49444
คำสั่ง PLC และแบบฟอร์มการบันทึก PLC ปีการศึกษา 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 168.14 KB 124275
ประกาศโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา เรื่องการกำหนดชัวโมงการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.33 KB 138150
แบบฟอร์มและวิธีการจัดทำ ID plan 2564 RAR Archive ขนาดไฟล์ 192.56 KB 139451
ปฏิทินเรื่องแนวทางการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีและเเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว21/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 RAR Archive ขนาดไฟล์ 347.23 KB 139101
คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.21 KB 139347
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.16 KB 139084
รายงานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา SAR 2561 RAR Archive ขนาดไฟล์ 135.96 KB 139029
ID Plan ( แผนพัฒนาตนเอง ) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 69.11 KB 139080
โปรแกรม Logbook RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.52 MB 139076
เกณฑ์การย้ายข้าราชการครู ประจำปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 679.26 KB 139027
คู่มือการใช้งาน Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 138993
เกณฑ์วิทยฐานะใหม่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 139227
กลุ่มบริการกิจการนักเรียน
เยี่ยมบ้าน65 RAR Archive ขนาดไฟล์ 775.99 KB 0
เยี่ยมบ้าน65 RAR Archive ขนาดไฟล์ 311.13 KB 49484
สรุปเยี่ยมบ้าน RAR Archive ขนาดไฟล์ 343.23 KB 139026
SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 55.4 KB 139382
งานประกันคุณภาพการศึกษา
>SAR ปีการศึกษา 2563 121806
การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายของสถานศึกษา-ปีการศึกษา-2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.25 KB 138969
SAR ปีการศึกษา 2561 139384
SAR 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 139232
SAR 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.24 MB 139247
กลุ่มบริหารงบประมาณ
ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 72 KB 118854
แบบติดตาม ปค.5 Word Document ขนาดไฟล์ 76 KB 118868
ตัวอย่าง รายงานการติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 415.75 KB 118826
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 429.43 KB 118813
โครงการนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 155.05 KB 139305
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 86.08 KB 139341
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 325.03 KB 139213
>แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา 139334
กลุ่มงานธุรการ
แบบฟอร์ม แบบหนังสือที่ถูกต้อง โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 41.5 KB 139170
แบบฟอร์ม บันทึกข้อความ โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 42 KB 139270