ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายเอกลักษณ์ นักทำนา

นางธยานี พิมพ์สิงห์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนวมญสิกานต์ เครือสกุลมงคล

นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม

นางสาวมยุรี ชูเดช

นางสาวิตรี ไมตรีแพน

นางศุภวรรณ ภาคศัพท์

นางสุภกัญญา ศรีสาร

นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร

นายวุฒิไกร กองเขียว

นางจุฑามาศ พงสะพัง

นายก่อพงศ์ ภูมิภักดี

นายสุวิทย์ นามวรรณ

นางสาวอัจฉรา นาจำรัส
ครูผู้ช่วย

นางจินยะวรรณ์ บุญหนา

นายแสงทอง อุ่นแก้ว