กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายเอกลักษณ์ นักทำนา
ครู คศ.2

นางธยานี พิมพ์สิงห์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนวมญสิกานต์ เครือสกุลมงคล
ครู คศ.3

นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม
ครู คศ.3

นางสาวมยุรี ชูเดช
ครู คศ.2

นางสาวิตรี ไมตรีแพน
ครู คศ.3

นางศุภวรรณ ภาคศัพท์

นางสุภกัญญา ศรีสาร
ครู คศ.3

นายวิทวัช ตาศรี
ครู คศ.3

นางสาวลัดดาวัลย์ สมภาร
ครู คศ.2

นายวุฒิไกร กองเขียว
ครู คศ.1

นางจุฑามาศ พงสะพัง
ครู คศ.1

นายก่อพงศ์ ภูมิภักดี
ครู คศ.1

นายสุวิทย์ นามวรรณ
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา นาจำรัส
ครู คศ.1

นายอาทิตย์ พาชัยภูมิ
ครู คศ.1

นายพิชิต โพธิ์พัฒน์
ครู คศ.1

นางสาวพรพิมล พรหมหากุล
ครู คศ.1

นางสาวรวิสรา พลศักดิ์ซ้าย
ครูผู้ช่วย

นายอภิณัฐ โพธิ์จักร
ครูผู้ช่วย

นางจินยะวรรณ์ บุญหนา
พนักงานราชการ

นายแสงทอง อุ่นแก้ว
พนักงานราชการ

นายกษิดิศวร์ หาญอาสา
พนักงานราชการ