ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุสดี อิติปิ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายอนุกรณ์ ศรีภู
ลูกจ้างชั่วคราว

นายเมืองมล บัวละคร
ลูกจ้างชั่วคราว

นายศราวุฒิ นราพล
ลูกจ้างชั่วคราว

นายประวิล ผันกลาง
ลูกจ้างชั่วคราว

นางโอวาส อิติปิ
พนักงานโรงอาหาร

นางสมพร เสสัจจา
พนักงานโรงอาหาร

นางอนงค์ ศรีอุดร
พนักงานโรงอาหาร

นางสำเนียง สุขสงคราม
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางติ๋ม ขันโนนเขวา
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางสาวพวงพะยอม ขันโนนเขวา
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางจูน สุขสงคราม
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางสุมาลี ไกรษร
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางกนกพร อุดมศักดิ์
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางปุณยนุช เจริญขามป้อม
พนักงาพนักทำความสะอาด

นายเดช ทักษิณสิทธิ์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

นายสุระเชฐ ชูเดช
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

นายเดี่ยว ขุนภูเขียว
พนักงานขับรถ

นายนิรันย์ สุ่มทอง
พนักงานขับรถ