ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวบรรจง แผ้วโคกสูง
พนักงานโรงอาหาร

นางสาวภารดี นามโพธิ์
พนักงานโรงอาหาร

นางอนงค์ ศรีอุดร
พนักงานโรงอาหาร

นางสำเนียง สุขสงคราม
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางติ๋ม ขันโนนเขวา
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางสาวพวงพะยอม ขันโนนเขวา
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางจูน สุขสงคราม
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางสุมาลี ไกรษร
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางหนูคาน บัวละคร
พนักงาพนักทำความสะอาด

นางถาวร คิดประทุม
พนักงาพนักทำความสะอาด

นายสุรเชษฐ์ ต้นแปะ
พนักงานขับรถ

นายศรลักษณ์ สิมมา
พนักงานขับรถ

นายธนา ประเสริฐโส
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

นายอานนท์ วงศ์คำจันทร์
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

นายนิพนธ์ ยุทธิยา
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานศึกษา

นายจรัญ เรืองแท้
พนักงานขับรถ