ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิสิฐชัย บุญหนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู
ครู คศ.3

นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน
ครู คศ.2

นางสาวลำดวน ลันดา
ครู คศ.1

นายวัชรากรณ์ งามศรีนวสกุล
ครู คศ.1

นายปรีชา ดงวัง
ครู คศ.1

นางอัจณี ทองเพิ่ม
ครูผู้ช่วย