ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิสิฐชัย บุญหนา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู
ครู คศ.2

นายอนุศาสน์ พลธรรม

นายประเสริฐ บึงอ้อ

นายวัชรากรณ์ งามศรีนวสกุล

นางสาวลำดวน ลันดา

นายปรีชา ดงวัง

นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน

นางอัจณี ทองเพิ่ม
ครูผู้ช่วย