ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพิสิฐชัย บุญหนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุฑารัตน์ ผิวเผื่อน
ครู คศ.2

นางสาวลำดวน ลันดา
ครู คศ.1

นายวัชรากรณ์ งามศรีนวสกุล
ครู คศ.1

นายปรีชา ดงวัง
ครู คศ.1

นางอัจณี ทองเพิ่ม
ครูผู้ช่วย

นางสาวอโณทัย แก้วทอง
ครูผู้ช่วย