ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธินิภัทร ขันศิลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายพจน์พิศาล ฦาชา
ครู คศ.3

นางสาวกองสิน ชินทะนา
ครู คศ.3

นางธนัฎฐา สวงกระโทก
ครู คศ.3

นางจุลลดา ศรีวิพัฒน์
ครู คศ.3

นางจตุพร ชาดง
ครู คศ.3

นางวนิดา บำรุง
ครู คศ.2

นางสาวนันทรีย์ เค้าโนนกอก
ครู คศ.2

นายศุภฤกษ์ พรแพงจันทร์
ครู คศ.1

นางมาลินี จุ้มใหญ่
ครู คศ.1

นายอิทธิเบศ ใสแสง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐภรณ์ สีหาวัตร์
ครูผู้ช่วย

นายธิติวัฒน์ เลิศขามป้อม
ครูผู้ช่วย

นางสาวสินใจ พันธ์ดง
ครูผู้ช่วย

นางวราภรณ์ สอนสังข์
พนักงานราชการ

นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์
ครูผู้ทรงคุณค่า