ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธินิภัทร ขันศิลา

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางฐิติรัตน์ บุญญชัยศิลป์

นายพจน์พิศาล ฦาชา

นางสาวกองสิน ชินทะนา
ครู คศ.3

นางธนัฎฐา สวงกระโทก

นายศุภฤกษ์ พรแพงจันทร์

นางวนิดา บำรุง

นางสาวนันทรีย์ เค้าโนนกอก

นางจุลลดา ศรีวิพัฒน์

นางมาลินี จุ้มใหญ่

นายอิทธิเบศ ใสแสง

นางวราภรณ์ สอนสังข์