ครูต่างชาติ

Ms. Sally Hufton

Ms. Eseta Manesa

Ms. Sithabile Sinathemba Mnyanda

Ms. Elizabeth B. Sabellena

Ms. Yang Jie