กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางขนบพร ศรีพุทธดิลก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนลิกานต์ ตอสกุล
ครู คศ.3

นางมัจฉา มงคลจิตต์
ครู คศ.1

นางสาวญาติกา หงษ์ชัยภูมิ
ครู คศ.3

ว่าที่ รต. อรรถกร โครตเสน
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ ช่างหล่อ
พนักงานราชการ

นายพัชรพล รัศมี
พนักงานราชการ