กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางขนบพร ศรีพุทธดิลก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวนลิกานต์ ตอสกุล
ครู คศ.3

นางมัจฉา มงคลจิตต์
ครู คศ.1

นางสาวญาติกา หงษ์ชัยภูมิ
ครู คศ.3

นาย เมฆินทร์ รัศมีพรม
ครู คศ.2

ว่าที่ รต. อรรถกร โครตเสน
ครูผู้ช่วย

นายณรงค์ ช่างหล่อ
พนักงานราชการ

นายพัชรพล รัศมี
พนักงานราชการ

นายสหกร ณโนนชัย
ครูอัตราจ้าง