ลูกจ้างประจำ

นายจีระ ไสยชาติ
ช่างปูน

นายสุขสันต์ คีรีนกขุ้ม
ช่างปูน

นายสุขสันต์ มณีจันทร์
ช่างไม้

นายจรรยา หมู่โสภิญ
ช่างไม้