ลูกจ้างประจำ

นายจีระ ไสยชาติ
ช่างไฟฟ้า

นายสุขสันต์ คีรีนกขุ้ม
ช่างปูน

นายสุขสันต์ มณีจันทร์
ช่างไฟฟ้า

นายจรรยา หมู่โสภิญ
ช่างไฟฟ้า