กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายนิเวศน์ ตั้งอุทัยสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวกนก จันทร์ขามป้อม
ครู คศ.3

นายอนุเทพ กุศลคุ้ม
ครู คศ.2

นายอภิชาติ โตแก้ว
ครู คศ.1

นางกันยกร โนนแวง
พนักงานราชการ

นางสาววิภาวรรณ แบ่งคอนสาร
ครูผู้ช่วย