คณะผู้บริหาร

ดร.นพดล กาญจนางกูร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศศิธร รักษาชนม์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0896279733
อีเมล์ : sasithorn.rak@obec.moe.go.th

นายศรเพชร งานยางหวาย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอรอินทุ์ บำรุงเก่า
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0902400410
อีเมล์ : pongsak.po@obec.moe.go.th