ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจรูญ จรเจริญ
ตำแหน่ง : รักษาการตำแหน่งครูใหญ่/ศธ.อ.หนองบัวแดง
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2515-พ.ศ.2516
ชื่อ-นามสกุล : นายทอง พิมพ์สมาน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2516-พ.ศ.2530
ชื่อ-นามสกุล : นายเพชรเทียม ทีเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-พ.ศ.2532
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพันธ์ รักษ์มณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532-พ.ศ.2536
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญชู ทองมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536-พ.ศ.2540
ชื่อ-นามสกุล : นายวงชัย ชนะชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ์ สืบนุการวัฒนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-พ.ศ.2553
ชื่อ-นามสกุล : นายศราวุธ สิงหาราโท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553-พ.ศ.2558
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรัตน์ เจริญสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2558-พ.ศ.2564
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล กาญจนางกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2564 ถึงปัจจุบัน