ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุลาวัลย์ วิชัยระหัด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเนาวรัตน์ คงฉนวน
ครู คศ.3

นางพิชญ์สินี ฦาชา
ครู คศ.3

นางจินตนา วัฒนก้านตง
ครู คศ.3

นางสาวอรทิพา นันทะปัตย์
ครู คศ.3

นางวนิดา เสลานอก
ครู คศ.3

นางสาววิชุพร ชัยสุริยะวิรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวนวลละออ ฝูงใหญ่
ครู คศ.1

นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง
ครู คศ.1

นายอนิรุทธิ์ ลาภทวี
ครู คศ.1

นางสาวอารียา วาสสามัคคี
ครู คศ.1

นางสาวสุวณี จันทสังข์
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา อ่อนสกุล
ครู คศ.1

นางสุภาวดี แฟงชัยภูมิ
ครู คศ.1

นายสุขุม อินทรทะ
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉริยา อุคำ
ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ์ เพชรรัตนมุณี
ครู คศ.1

นางสาวธีรดา เลาประเสริฐสุข
ครู คศ.1

นางสาวณัฐธยาน์ บุญหนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวปกามาศ กงจีน
ครูผู้ช่วย

นายฉัตรมงคล ทองหล่อ
ครูอัตราจ้าง