กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางพิชญ์สินี ฦาชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเนาวรัตน์ คงฉนวน
ครู คศ.3

นางสาวสุลาวัลย์ วิชัยระหัด
ครู คศ.3

นางจินตนา วัฒนก้านตง
ครู คศ.3

นางวนิดา เสลานอก
ครู คศ.3

นางสาววิชุพร ชัยสุริยะวิรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวนวลละออ ฝูงใหญ่
ครู คศ.2

นายอนิรุทธิ์ ลาภทวี
ครู คศ.1

นางสาวสุวณี จันทสังข์
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา อ่อนสกุล
ครู คศ.1

นางสุภาวดี แฟงชัยภูมิ
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉริยา อุคำ
ครู คศ.1

นายอภิสิทธิ์ เพชรรัตนมุณี
ครู คศ.1

นางสาวธีรดา เลาประเสริฐสุข
ครู คศ.1

นางสาวปกามาศ กงจีน
ครู คศ.1

นางสาวธัญญารัตน์ ยาวุธ
ครู คศ.1

นายฐิตวัฒน์ ดูเชิดรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวธันยธรณ์ สุทธิ
ครู คศ.1

นายนราธร ทองบ่อ
ครู คศ.1

นายฉัตรมงคล ทองหล่อ
ครูอัตราจ้าง

นายอนุชิต เสริฐวาสนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภิชยา บุญหลาย
ครู

นางสาวปิยธิดา งามงอน
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมพ์กมล ศรีสกุล
ครูผู้ช่วย