กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุลาวัลย์ วิชัยระหัด
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเนาวรัตน์ คงฉนวน
ครู คศ.3

นางพิชญ์สินี ฦาชา
ครู คศ.3

นางจินตนา วัฒนก้านตง
ครู คศ.3

นางวนิดา เสลานอก
ครู คศ.3

นางสาววิชุพร ชัยสุริยะวิรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวนวลละออ ฝูงใหญ่
ครู คศ.2

นายอนิรุทธิ์ ลาภทวี
ครู คศ.1

นางสาวสุวณี จันทสังข์
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉรา อ่อนสกุล
ครู คศ.1

นางสุภาวดี แฟงชัยภูมิ
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉริยา อุคำ
ครูผู้ช่วย

นายอภิสิทธิ์ เพชรรัตนมุณี
ครูผู้ช่วย

นางสาวธีรดา เลาประเสริฐสุข
ครู คศ.1

นางสาวปกามาศ กงจีน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญารัตน์ ยาวุธ
ครูผู้ช่วย

นายฐิตวัฒน์ ดูเชิดรัมย์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธันยธรณ์ สุทธิ
ครูผู้ช่วย

นายนราธร ทองบ่อ
ครูผู้ช่วย

นายฉัตรมงคล ทองหล่อ
ครูอัตราจ้าง

นายอนุชิต เสริฐวาสนา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอภิชยา บุญหลาย
ครู

นางสาวณัฐธยาน์ เหล่าคนค้า
ครู

นางสาวปิยธิดา งามงอน
ครูผู้ช่วย