ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุลาวัลย์ วิชัยระหัด

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางบุญญารัตน์ กันตะวงศ์

นางเนาวรัตน์ คงฉนวน

นางพิชญ์สินี ฦาชา

นางจินตนา วัฒนก้านตง

นางมะลิวัลย์ ขุนแก้ว

นางสาวอรทิพา นันทะปัตย์

นางวนิดา เสลานอก

นางสาววิชุพร ชัยสุริยะวิรัตน์

นางสาวนวลละออ ฝูงใหญ่

นายปุรเชษฐ์ ขำหินตั้ง

นายรัชกฤต ภูธนคณาวุฒิ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายอนิรุทธิ์ ลาภทวี

นางสาวอารียา วาสสามัคคี

นางสาวสุวณี จันทสังข์

นางสาวอัจฉรา อ่อนสกุล

นางสาวเกศรินทร์ สวัสดิ์ศรี

นางสาวพรรณิกา แก้วเบ้า

นางสาวทัชชา ทัศน์ละไม

นายอนุชิต เสริฐวาสนา