ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวชญานิศา อิ่มสะอาด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวชนม์นิภา เข้าใจการ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอัญชลี ปลัดสังข์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาววาสนา ปลุกเสก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายศรัญญู ปานมะเริง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศนักเรียน

นางสาววารุณี รัศมี
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวธิดารัตน์ สะแพงน้อย
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นายบุญเรือง กิ่งกนทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสต

นายวัชรพงษ์ คงโนนกอก
ผู้ช่วยวงโยธวาฑิต

นายณัฐศรุต ยวงสุวรรณ
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวเมธิตา เกณสองคอน
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวพรรณนิภา ดวงทองมา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นายอดิศักดิ์ นาจะหมื่น
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นางสาวสุดสายไหม สีเดือน
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป

นายธนวิทย์ พิบูลย์สังข์
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาวพันธิมา หอมวงษ์
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ