ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพันธิมา หอมวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวพวงเพชร ก่อบุญ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอัญชลี ปลัดสังข์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาววาสนา ปลุกเสก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายศรัญญู ปานมะเริง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศนักเรียน

นางสาวเรวดี รักษาชนม์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวธิดารัตน์ สะแพงน้อย
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นายบุญเรือง กิ่งกนทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสต

นายวัชรพงษ์ คงโนนกอก
ผู้ช่วยวงโยธวาฑิต

นายณัฐศรุต ยวงสุวรรณ
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวอรพินท์ ปลื้มสุด
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเมธิตา เกณสองคอน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวพิมพ์ชนก รองเมือง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นายศิริชัย ตาปราบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสุดสายไหม สีเดือน
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

นายวิทวัส คงฉนวน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์