เจ้าหน้าที่

นางสาววิไลลักษณ์ ศรีชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวพันธิมา หอมวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวระพีพร ศรีเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาววาสนา ปลุกเสก
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวเรวดี รักษาชนม์
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวอรพินท์ ปลื้มสุด
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวเมธิตา เกณสองคอน
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวธิดารัตน์ สะแพงน้อย
ผู้ช่วยบรรณารักษ์

นายศิริชัย ตาปราบ
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป

นายบุญเรือง กิ่งกนทา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โสต

นายศรัญญู ปานมะเริง
เจ้าหน้าที่สารสนเทศนักเรียน

นางสาวสุดสายไหม สีเดือน
เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ

นางสาวพิมพ์ชนก รองเมือง
เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นายณัฐศรุต ยวงสุวรรณ
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นายอัฐพล เทียมชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายศุภกร ไมตรี
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล