หนังสือคำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 66/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจเยี่ยม จาก รมช.ศธ วันที่ 30 มี.ค. 2565
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 41/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรยามรักษาความปลอดภัย ประจำเดือน มี.ค.-เม.ย. 2565
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 65
คำสั่งที่ 23/2565 เรื่องแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวัน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 65
คำสั่ง 20/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการการเข้าค่ายเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที 3 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
คำสั่ง 388/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
คำสั่ง 299/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 64
คำสั่ง 211/ 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำอาคารเรียนและอาคารประกอบประจำภาคเรียนที่1/2564
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
คำสั่ง 193/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (Covid19)
โพสเมื่อ : 14 ก.ค. 64
คำสั่ง 161/2563 มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานพิเศษตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน ประจำภาคเรี
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
คำสั่ง 155/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน63
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 52/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน แผนการเรียนกีฬา
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 43/2563 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 63
คำสั่ง ที่ 17 / 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ63
โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 19/2563 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียน (นร.ที่จบ ม.3 เดิม)
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
คำสั่ง ที่ 18 /2563 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
คำสั่ง ที่ 536 /2562 คําสั่งปฏิบัติการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 63
คำสั่งที่ 508/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ..
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 504/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ( O-NET) ม.3 ม.6
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 62
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 62