ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หนังสือคำสั่งโรงเรียน
คำสั่งที่ 508/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระ..
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 62
คำสั่งที่ 504/2562แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ( O-NET) ม.3 ม.6
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 62
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินบำรุงการศึกษาและจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 62
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตาม การบริหารจัดการชั้นเรียนและ นิเทศการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 62
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึ
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 62