ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวนภัสวรรณ์ ศรีอริยะเมธ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0945218899
อีเมล์ : rawiwann@gmail.com
ที่อยู่ :
บ้านพักครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
เครื่องราช : ทม.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2539 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2554 ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
25 ตุลาคม 2548 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ครูผู้ช่วย
25 ตุลาคม 2550 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ครู คศ.1
5 มกราคม 2552 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ครู คศ.1
1 มกราคม 2555 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ครู คศ.2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล